Test rối loạn tâm thần

 • 1

  Câu hỏi

 • 2

  Thông tin

 • 3

  Kết quả

 • Trong tháng vừa rồi, bạn có những suy nghĩ, cảm giác, hay trải nghiệm dưới đây không? Hãy chọn “có” hoặc “không” cho mỗi câu hỏi.

  Đừng tính trải nghiệm chỉ xảy ra khi bạn chịu ảnh hưởng của đồ uống có cồn, ma túy, hoặc thuốc không được kê đơn cho bạn.

  Nếu bạn trả lời CÓ với một câu hỏi, vui lòng miêu tả trải nghiệm đó đã làm bạn bất ổn tới mức nào.

  Xin lưu ý, bạn cần trả lời mọi câu hỏi.

   (Nếu có) Lúc đó, tôi cảm thấy sợ, lo lắng, hoặc việc này gây rắc rối cho tôi

   (Nếu có) Lúc đó, tôi cảm thấy sợ, lo lắng, hoặc việc này gây rắc rối cho tôi

   (Nếu có) Lúc đó, tôi cảm thấy sợ, lo lắng, hoặc việc này gây rắc rối cho tôi

   (Nếu có) Lúc đó, tôi cảm thấy sợ, lo lắng, hoặc việc này gây rắc rối cho tôi

   (Nếu có) Lúc đó, tôi cảm thấy sợ, lo lắng, hoặc việc này gây rắc rối cho tôi

   (Nếu có) Lúc đó, tôi cảm thấy sợ, lo lắng, hoặc việc này gây rắc rối cho tôi

   (Nếu có) Lúc đó, tôi cảm thấy sợ, lo lắng, hoặc việc này gây rắc rối cho tôi

   (Nếu có) Lúc đó, tôi cảm thấy sợ, lo lắng, hoặc việc này gây rắc rối cho tôi

   (Nếu có) Lúc đó, tôi cảm thấy sợ, lo lắng, hoặc việc này gây rắc rối cho tôi

   (Nếu có) Lúc đó, tôi cảm thấy sợ, lo lắng, hoặc việc này gây rắc rối cho tôi

   (Nếu có) Lúc đó, tôi cảm thấy sợ, lo lắng, hoặc việc này gây rắc rối cho tôi

   (Nếu có) Lúc đó, tôi cảm thấy sợ, lo lắng, hoặc việc này gây rắc rối cho tôi

   (Nếu có) Lúc đó, tôi cảm thấy sợ, lo lắng, hoặc việc này gây rắc rối cho tôi

   (Nếu có) Lúc đó, tôi cảm thấy sợ, lo lắng, hoặc việc này gây rắc rối cho tôi

   (Nếu có) Lúc đó, tôi cảm thấy sợ, lo lắng, hoặc việc này gây rắc rối cho tôi

   (Nếu có) Lúc đó, tôi cảm thấy sợ, lo lắng, hoặc việc này gây rắc rối cho tôi

   (Nếu có) Lúc đó, tôi cảm thấy sợ, lo lắng, hoặc việc này gây rắc rối cho tôi

   (Nếu có) Lúc đó, tôi cảm thấy sợ, lo lắng, hoặc việc này gây rắc rối cho tôi

   (Nếu có) Lúc đó, tôi cảm thấy sợ, lo lắng, hoặc việc này gây rắc rối cho tôi

   (Nếu có) Lúc đó, tôi cảm thấy sợ, lo lắng, hoặc việc này gây rắc rối cho tôi

   (Nếu có) Lúc đó, tôi cảm thấy sợ, lo lắng, hoặc việc này gây rắc rối cho tôi

  Nguồn:

  Loewy, Rachel L., et al. (2011). Psychosis risk screening with the Prodromal Questionnaire—Brief Version (PQ-B). Schizophrenia Research 12(1) pp. 42-46.

  Screenings with missing answers cannot be scored. A positive score on the Prodromal Questionnaire-Brief Version (PQ-B) suggests the need for further evaluation by a qualified health (M.D., R.N.) or mental health (Ph.D., Psy.D., LCSW) professional who is trained in recognizing the early signs of psychosis. The PQ-B is designed to test for Prodrome or Ultra high-risk of Psychosis and is considered the first step in a two-stage screening process.

  Xin chú ý: Công cụ phân loại online không phải là công cụ chẩn đoán. Chúng tôi khuyến khích bạn chia sẻ kết quả với bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Công ty Bacsitamly, các nhà tài trợ, đối tác, và đơn vị quảng cáo không chịu trách nhiệm về mọi vấn đề pháp lý, thất thoát, hay rủi ro, cả trực tiếp và gián tiếp, xảy ra từ việc sử dụng và ứng dụng những bài kiểm tra này.

 • Đăng ký tài khoản mới

  Để nhận kết quả bài test nhanh nhất và theo dõi hồ sơ sức khỏe tâm lý của bạn.

  Bạn có tài khoản? tại đây

Các bài test tâm lý khác: